Keşiş u Xaxam

Keşişê gêreno duestê xo Xaxami u qailo ke o Tewrat cı musno

Keşiş u Xaxam

Yow Keşiş u yow Xaxam piya duestê keni. Keşiş gêren Xaxami, vono: Ez qeyila tı Towrat bıdi mı musnayiş.

Xaxam vono: nıben. Tı cı’hûd niamê dunya, aqıl tu sê yow cı’hûdi Towrat nıben ser. Mumkun nıwu tı kelomi Towrat bıeşki serder bıkıri.

Keşiş kuen Xaxami ser u Xaxam qewıl keno. La yow şert erzen ver. Vono: Egı tu cuabi sualê mı raşt da, ez tu musnena.

Keşiş vono: wa bo. Persê xu pers!

Xaxam perseno, vono: Dı merdımi gıneni zerrê yow luacın rı, yın ra yow xırabın vıciyen, aw bin pak temiz vıciyen. Kom xu şûwen?

Keşiş vono: Ina rahatiyer çınay esta. Komı g bıwo xırabın, xu şûweno; komı gı zı pako, xu nışûweno.

Xaxam zıniyeskun xu oncen u vono: Mı tu ra va, tı kelomoni Towrat çıê neşkên serder bıkıri! Raştê yı zıdê pyeya. Awı go pako di gı awı bin bıwu xırabın, von qey wı zı xırabıno u şın xu şûweno. Awı go beno xırabın di gı awı bin temizo, wı zı von qey, wı zı temizo u nışeno xu nışûweno.

Keşiş pey mıli xu kenen u vono: Mı ını aqıl nıkerd. Mı ra yowna suwal pers!

Xaxam, howna suwala sê cye perseno, vono: Dı merdımi gıneni luacın rı u yow tıra xırabın vıciyen, aw binı zı temiz vıciyen. Yın ra kom xu şûweno?

Keşiş, von, qey, cuab raştkin cuab verino u xu ra emin vono: Awı go temizo, oniyen awı xırabın ra u von qey, wı zı xırabıno u şın xu şûwen. Awı go xırabıno oniyen awı temiz ra u von qey, wı zı temizo u nışen xu nışûweno.

Xaxam, sare ta don u vono: Tu honc xu ğeletna. Mı tu ra va, tı çıê neşkên serder bıkıri. Awı go temizo, oniyen ayni ra u ayne d‘ xu temiz vinen u xu nışûweno u awı go xırabıno, xu ayne d‘ xırabın vinen u şın xu şûweno.

Keşiş itraz ken u vono: ayne ça ra vıciya? Tu nıva, ayne est!

Xaxam engışt tıra/cıra tye şonen, vono: Mı va, heydar pê vınder! Pê ını aqıl‘a tu kelomi Towrat neşkeni serder bıkıri. Egı tı wazeni Towrat serder bıkıri, tı goni her het‘a i‘htımal biyari xu çımon ver.

Keşiş kufen u nalen u vono: Pekala! İzın bıd, ez yowna rey şons xu bıcerıbni u yowna suwal pers!

Xaxam perseno, vono: Reya peyin ez tu ra persena: dı merdımi gıneni luacın rı yow temiz vıciyen, awı bin xırabın vıciyen. Yın ra kom şın xu şûweno?

Keşiş vono: Ez zona her het‘a i’htımal seni beno u ken turye, vono: Egı ayne çıno, awı go temizo, oniyen xırabın ra von, qey, wı zı xırabıno u şın xu şûweno. Awı go bıwu xırabın oniyen temiz ra von qey, wı zı temizo u nışen xu nışûweno. Egı ayne est u temiz oniyen ayni ra u nışen xu nışûweno u awı go xırabıno, oniyen ayni ra leymi xu gı di u şın xu şûweno.

Xaxam sare ta don, nıç nıç ken, vono; Nêy. Mı va, sarê tu sarê Cı‘hudon nıwo. Aqıl tu Towrat nıben ser. Dı mı ra vac! Egı dı merdımi yow luacın rı şueri war, mumkuno yın ra yow tene pak - temiz vıciyen u awı bin xırabın vıciyen teber?